၄ ခန်းတွဲ Biodegradable တစ်ခါသုံးအစားအစာဗူးကိုအဖုံးဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားပါ"၄ ခန်းတွဲ Biodegradable တစ်ခါသုံးအစားအစာဗူးကိုအဖုံးဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားပါ"4 Compartment Biodegradable Disposable Food Tray With Cover

ပစ္စည်းအမှတ်: Tray10004
၄ ခန်းတွဲ Biodegradable တစ်ခါသုံးအစားအစာဗူးကိုအဖုံးဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားပါ"၄ ခန်းတွဲ Biodegradable တစ်ခါသုံးအစားအစာဗူးကိုအဖုံးဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားပါ"4 Compartment Biodegradable Disposable Food Tray With Cover
ဖော်ပြချက်
၄ ခန်းတွဲ Biodegradable တစ်ခါသုံးအစားအစာဗူးကိုအဖုံးဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားပါ"၄ ခန်းတွဲ Biodegradable တစ်ခါသုံးအစားအစာဗူးကိုအဖုံးဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားပါ"4 Compartment Biodegradable Disposable Food Tray With Cover

သင့်စာကိုကျွန်ုပ်တို့ထံပို့ပါ

ပြန်လည်သုံးသပ်

1/3
X
ကျွန်တော်တို့ကိုတောင်းဆိုပါ
သတင်းလွှာ